UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią finansowo posiadaczy oraz użytkowników pojazdów mechanicznych po wystąpieniu szkody w mieniu lub osobie.

AC | Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży

OC | Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Assistance | Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia pomocy w razie wypadku lub awarii

Ochrona utraty zniżki | Utrzymanie posiadanej zniżki za przebieg ubezpieczenia także po szkodzie

Zielona karta (poza UE) | Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu poza granicami Polski

NNW kierowcy i pasażerów | Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów podczas użytkowania pojazdu

UBEZPIECZENIA
DOM / MIESZKANIE

Ubezpieczenia domu i mieszkania pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieży i dewastacji.

Ogień i zdarzenia losowe | Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży

Kradzież | Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania oraz wandalizm

Dom w budowie | Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie prac budowlanych

Home Assistance | Pomoc interwencyjna specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, serwisanta sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV

OC najemcy | Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczone mieszkanie, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej

OC posiadacza nieruchomości | Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości

UBEZPIECZENIE
PODRÓŻNE

Ubezpieczenie turystyczne pozwala objąć ochroną każdą podróż – tę w polskie góry, jak i najdalsze zakątki świata. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort.

Leczenie za granicą | Niezbędna i natychmiastowa pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

Podróż Assistance | Usługi mające na celu przywrócenie Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski lub kontynuowanie podróży

Bagaż | Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie

NNW | Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków

Wypadek w podróży | Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku

Sprzęt sportowy | Ubezpieczenie sprzętu sportowego od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży

Szukasz ubezpieczenia turystycznego? Kup
WARTA TRAVEL

Po kliknięciu w powyższy przycisk zaczyna się 10% zniżka na ubezpieczenie turystyczne

UBEZPIECZENIE
FIRMY

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w kompleksowy sposób pozwalają zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

OC działalności gosp. | Obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma Assistance | Obejmuje rganizację i pokrycie kosztów świadczeń pomocy technicznej

Produkty transportowe | Ubezpieczenie przewożonego mienia. OC przewoźnika, CARGO

OC obowiązkowe zawodu | Obowiązkowe ubezpieczenie OC np. lekarza, architekta

Elektronika | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych

Maszyny | Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i uszkodzeń

UBEZPIECZENIE
NA ZDROWIE I ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie – służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków.

Niezdolność do pracy | Zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy

Gwarantowana wypłata | Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzięki wypłacie ubezpieczonemu gwarantowanej kwoty świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia

Inwestycja | Możliwość powiększenia oszczędności dzięki inwestycjom w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe na ryzyko klienta

Śmierć | Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek wypadku bądź choroby

Śmierć w NW | Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Trwałe inwalidztwo w NW | Wsparcie finansowe ubezpieczonego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe inwalidztwo

OPIEKA ZDROWOTNA

Opieka zdrowotna to bardzo cenione świadczenie pracownicze. Dzięki temu narzędziu możesz wpływać na efektywność pracowników, obniżać ich absencję i podnosić zaangażowanie w pracę. Pomoże Ci w tym Allianz Opieka Zdrowotna.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE

Kiedy dochodzi do wypadku czy choroby w rodzinie, potrzebujemy specjalistycznego wsparcia i pomocy finansowej. Zapewni je grupowe ubezpieczenie Allianz Rodzina. Dodatkowo możesz wzmocnić ochronę w wybranych przez siebie obszarach. Tę możliwość daje 8 pakietów na indywidualne potrzeby.

Allianz BEZPIECZNE ŻYCIE

Twoje poczycie bezpieczeństwa.

UBEZPIECZENIE
ROLNE

Ubezpieczenia rolne pozwalają na oferowanie polskiemu rolnikowi pewnej ochrony ubezpieczeniowej. Skierowane są one do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą.

Ubezpieczenie OC rolnika | Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków | Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie zwierząt | Zwierzęta gospodarskie (od ognia i innych zdarzeń losowych, uboju z konieczności wskutek choroby lub wypadku)

Sprzęt rolniczy | Sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy (od ognia i innych zdarzeń losowych)

Maszyny rolnicze | Pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze (od ognia i innych zdarzeń losowych, kolizji, kradzieży, kradzieży z włamaniem)

UBEZPIECZENIE
NNW DLA DZIECI

Ubezpieczenie NNW szkolne stanowi szczególny rodzaj produktu przygotowanego specjalnie dla uczących się dzieci i młodzieży. Stanowi ono jedno z najbardziej powszechnych ubezpieczeń osobowych (większość uczniów w Polsce jest objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach tego rodzaju umowy).

EDU PLUS

Grupowe ubezpieczenie szkolne oferowane przez firmę ubezpieczeniową InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

NNW DLA DZIECI W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH

PAKIET OŚWIATA został sporządzony na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodziezy Szkolnej

NNW SZKOLNE

  • Aż 3 warianty ubezpieczenia
  • Szeroki zakres świadczeń assistance
  • Dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia
  • Sumy ubezpieczenia od 10 000 do 100 000 zł

OBNIŻAMY KOSZTY UBEZPIECZEŃ

WESTA Investment Sp. z o.o., 05-260 Marki, ul. Piłsudskiego 138, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000529717 NIP: 125-162-91-21, REGON: 147494169