ZIELONA ENERGIA

Fotowoltaika, pompy ciepła, instalacje elektryczne
Axpo
Polska
Chcemy zapewniać ludziom bezpieczny, komfortowy system grzewczy i czyste powietrze.

FOROWOLTAIKA

Do 90% redukcji kosztów za energię elektryczną !

ZAPEWNIAMY:

DLACZEGO WARTO?

Zestawienie argumentów sprzedażowych dla elektrowni fotowoltaicznych (PV)

Argumenty ekonomiczne

• Koszt nabycia elektrowni PV możliwy do wliczenia w koszty prowadzenia działalności, zmniejszenie podstawy opodatkowania, koszty amortyzacji instalacji PV, leasing elektrowni

• Dodatkowe źródło dochodu – dywersyfikacja źródeł dochodu firmy (Zielone Certyfikaty, dochody z aukcji, FiT, sprzedaż energii). Sprzedaż nadwyżek, budowa elektrowni na potrzeby odsprzedaży całości energii do sieci – w obecn

• Bezpieczna inwestycja ze stopą zwrotu na poziomie 5-10% – żaden inny instrument finansowy nie zapewnia takiego zwrotu – obligacje (2-2,5%), rachunek oszczędnościowy (0,5-2%), średni zysk z polskich funduszy inwestycyjnych za 20 lat ro 8,4% (najsłabszy 2,7%, najlepszy 11,4%)

• Możliwość finansowania całościowego, częściowego z zewnętrznych źródeł (programy UE, kredyty preferencyjne, dotacje krajowe itp.)

• Minimalne koszty obsługi elektrowni fotowoltaicznej (OPEX) w przeciwieństwie do innych OZE – fotowoltaika nie potrzebuje paliwa, nie wymaga zatrudnienia osoby do jej pilnowania, nie wymaga bieżącej obsługi poza przeglądami okresowymi

• Energia skonsumowana na własne potrzeby nie zostanie zakupiona z sieci – oszczędność na rachunku za energię elektryczną. Wraz ze wzrostem cen energii wzrastają oszczędności generowane przez instalację PV.

• Pieniądze zaoszczędzone na rachunku za prąd możliwe do przekierowania do innych obszarów działalności firmy (zwiększone możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa)

• Uniezależnienie się (częściowe) od przyszłych podwyżek cen energii (w Polsce w większości z węgla, a europejska polityka klimatyczna jest węglowi nieprzychylna) i jej dystrybucji (polskie sieci przesyłowe i dystrybucyjne są niedoinwestowane, black-out’y, wyłączanie starych elektrowni, rynek mocy, 20-ty stopień zasilania)

• Krótki proces inwestycyjny (czas = pieniądz), nie licząc procesu projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych, montaż samego systemu trwa maksymalnie kilka tygodni i nie zaburza funkcjonowania przedsiębiorstwa

Argumenty techniczne

• 20-ty stopień zasilania – z elektrownią na dachu odblokowana dodatkowa moc -> mniejsza redukcja mocy przedsiębiorstwa na żądanie OSD-> większy zakres działalności -> mniejsze straty z nieplanowanych przestojów, zatrzymania cyklu produkcyjnego,

• Instalacja PV zmniejsza straty przesyłowe przy długich odcinkach sieci nn/SN – źródło prądowe blisko rzeczywistego poboru energii elektrycznej

• Trwałość instalacji – czas życia elektrowni (modułów) planowany na 25+ lat. Brak w elektrowni elementów ruchomych, ulegających szybkiemu zużyciu. Moduły projektowane są tak by wytrzymać zjawiska pogodowe takie jak duże wahania temperatury, ulewy, gradobicia.

• Możliwość łatwej rozbudowy (w porównaniu do innych OZE) gdy zajdzie taka konieczność (zmiany w legislacji, chęć zwiększenia oszczędności, efektu ekologicznego itp., zwiększenia oszczędności) – w łatwy sposób możemy zwiększyć moc instalacji dokładając kolejne moduły i falowniki do już istniejącego systemu.

• Elektrownia PV nie wymaga specjalnej obsługi (bezobsługowa),

• Najprostsze i najmniej uciążliwe OZE – brak kontrowersji wśród lokalnych społeczności jak w przypadku wiatraków, biogazowni czy elektrowni na biomasę, najłatwiejsze do montażu praktycznie w dowolnym miejscu,

• Możliwość łatwej integracji w przyszłości rozwiązań zwiększających autokonsumpcję (magazyny energii na dużą skalę za małe pieniądze – następna, nieunikniona rewolucja energetyczna)

• Dobra baza pod kolejne nowoczesne rozwiązania w firmie (e-mobility, magazynowanie energii, efektywność energetyczna)

Argumenty wizerunkowe/PR-owe

• Elektrownia fotowoltaiczna (PV) produkuje zieloną energię – najczystsze źródło energii z bardzo krótkim czasem zwrotu energetycznego (bardzo niewielki wpływ wytworzenia elementów elektrowni na środowisko) – zwrot energetyczny: ile lat musi pracować źródło prądu by wygenerować tyle energii ile zostało wykorzystane do jego wyprodukowania, mniejsze ryzyko zaistnienia kanibalizmu energetycznego)

• Dbałość o środowisko naturalne – argument polityki marketingowej. Rosnąca świadomość klientów, którzy preferują firmy dbające o środowisko, wzmocnienie wizerunku firmy, w połączeniu z innymi „zielonymi” działaniami może stanowić poważną kartę przetargową w pozyskaniu nowego lub utrzymaniu obecnego klienta, redukcja śladu węglowego oraz emisji tlenków azotu, siarki i in. gazów cieplarnianych

• Działanie wpisujące się w politykę CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)

• Inwestycja w nowoczesne rozwiązanie i źródło prądu na miarę XXI w. (aspekt innowacyjności w działalności marketingowej)

• Wyprzedzanie legislacji i działań krajowych, europejskich, światowych (gospodarka niskoemisyjna, 3×20%, zobowiązania redukcji CO2 gospodarek krajowych w planach wieloletnich, COP21 – cel na 2030 – EU 45%, Chiny 50%, USA 20%). W przypadku niewypełnienia obowiązków realna szansa na nałożenie znacznych kar finansowych, które mogą być przerzucone na przedsiębiorstwa (w formie podatków, opłat środowiskowych czy innych mechanizmów)

• Zabezpieczenie przed agresywnymi zmianami legislacyjnymi uderzającymi w przedsiębiorstwa „trucicieli” i nie tylko (wzrosty opłat środowiskowych, podatków „od środowiska”, które mogą być wprowadzane rozporządzeniami unijnymi, porozumieniami na poziomie światowym, rozporządzeniami krajowymi)

• Transformacja energetyczna to rzeczywistość w rozwiniętych gospodarkach (generacja zdecentralizowana, energetyka OZE, efektywność energetyczna), instalacje PV są częścią tej transformacji, wpisują się w mega trendy a rozwoju OZE nie da się zatrzymać (efekt kuli śniegowej)

POMPY CIEPŁA

Odnawialne źródło energii dla Ciebie!
Pompy ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które jest alternatywą dla tradycyjnego systemu grzewczego budynku. Pompy ciepła do ogrzewania budynku wykorzystują energię odnawialną (naturalne ciepło) , skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu.

ZAPEWNIAMY:

Zakaz pieców gazowych. Decyzja UE przemebluje rynek grzewczy w Polsce
Pompa ciepła z dopłatą do 21 tys. zł. Dowiedz się, dlaczego warto zainstalować ją w domu

Pompy ciepła firmy
GRODNO

Pompy ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które jest alternatywą dla tradycyjnego systemu grzewczego budynku. Pompy ciepła do ogrzewania budynku wykorzystują energię odnawialną (naturalne ciepło) , skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu.
Pozwala nam to:
znacznie ograniczyć zużycie paliw kopalnych | zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery | obniżyć koszty ogrzewania budynku
Gwarancja na wszystkie urządzenia 5 lat.

W naszej ofercie proponujemy kilkadziesiąt modeli pomp ciepła od kilku producentów:

HITACHI, KAISAI, LG, ATLANTIC, NIBE-BIAWAR, STIEBEL, ELTRON, BOSCH, GALMET

ULGA DLA ROLNIKÓW

ULGA INWESTYCYJNA dla rolników
Ulga polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji i przysługuje tym rolnikom, którzy zainwestowali w odnawialne źródła energii.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
Kto może skorzystać z ulgi?
Podatnicy podatku rolnego, np. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej które są: • Właścicielami gruntów;
• Posiadaczami samoistnych gruntów;
• Użytkownikami wieczystych gruntów;
• Posiadaczami gruntów, które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Ulga ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i może być rozliczana do 15 lat, jeżeli podatek rolny w jednym roku nie pokryje 25% inwestycji. Jeżeli rolnik jest płatnikiem podatku VAT to może odliczyć go w całości.

UWAGA: Ulga NIE przysługuje, jeżeli część lub całość instalacji sfinansowana została ze środków publicznych.

PRZYKŁAD:
Pan Adam zakupił instalację fotowoltaiczną w cenie 80 000,00 złotych brutto. Ulga inwestycyjna wyniesie zatem 25% tej kwoty, a więc 20 000 zł. Cena instalacji po uwzględnieniu ulgi wyniesie zatem 60 000 zł.
 Jeżeli Pan Adam ma do zapłacenia podatek rolny w wysokości 21 000 zł, wtedy do zapłaty pozostanie mu jedynie 1000 zł.
 Jeżeli Pan Adam płaci podatek rolny w wysokości 2 000 zł rocznie, to przez 10 lat nie będzie on płacony.

OBNIŻAMY KOSZTY UBEZPIECZEŃ

WESTA Investment Sp. z o.o., 05-260 Marki, ul. Piłsudskiego 138, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000529717 NIP: 125-162-91-21, REGON: 147494169